FloatRing

FloatRing överför belastningen från brunnen till vägen

FloatRing är designad för att överföra trafikbelastningen från brunnen till vägstrukturen. Därmed kommer brunnsbetäckningen att följa vägbanans rörelser genom årstiderna.

I nuvarande lösning vilar brunnsramen på asfalt som i sin tur vilar på toppringen eller konen och trafikbelastningen förs över till själva brunnen. Med tiden kommer asfalt att spricka och toppringar krossas, vilket skapar problem för trafikanter, grannar och inte minst för kommunen som ska stå för reparationer.

 • Dagens utmaningar
  • Toppringarna är trasiga och måste bytas ut.
  • Ramen sjunker ner med tele i vägbygget.
  • Ramen står kvar vid kapell vid meningar runt bassängen.
  • Asfalten runt ramen spricker.
  • Vattenintrång.
  • Lock och ram slits snabbare.
  • Störande ljud för grannar.

  Om byte eller justering görs utanför omasfalteringen blir resultatet sällan bra förrän nästa gång ny asfalt kommer på vägen.

 • Fördelar med FloatRing
  • Skyddar och minskar skador på toppring och kon i både byggskedet och driftfasen.
  • Ramen följer vägens rörelser, upp och ner.
  • Förlänger livslängden på ramen och locket.
  • Förenklar entreprenörens arbete vid byte och justering.
  • Förbättrad kvalitet på utfört underhållsarbete.
  • Mindre buller, färre grannklagomål.

  Installation av FloatRing, antingen under byggskedet eller i samband med omasfaltering, kommer att resultera i en betydande minskning av underhållskostnaderna i framtiden.

  Kontakta gärna någon av våra säljare för ytterligare information.

 • Fördelar

  Ny konstruktion

  • Förhindrar krossning av toppring och kon.
  • Bättre packning av asfalten runt brunnen.
  • Byggtrafiken kan köras rakt över.
  • Färre klagomål för entreprenör.

  Omasfaltering

  • Utförs före fräsning eller asfaltering.
  • Förenklar justering efter fräsning.
  • Mindre risk för straff i efterhand.
  • Färre klagomål för asfaltsentreprenörer.

  Regelbundet byte

  • Lite extra jobb när arbetet ska göras.
  • Mindre risk för straff i efterhand.
  • Längre livslängd på utförd reparation.
 • FAQ

  Q: Vem ska egentligen stå för kostnaderna för att installera FloatRing?
  A: Bassängen är per definition en del av rörnätet och FloatRing del av bassängen: Det är ägaren till bassängen som är ansvarig. Detta är vanligtvis vatten och avlopp (VA). För ytvattenbrunnar kan det vara Statens vegvesen, fylket eller kommunen. Det finns även dragtråg, fjärrvärmebassänger och bossug som kan ha andra ägare.

  Q: Kommer inte installationen av FloatRing att kräva extra noggrannhet och mycket extraarbete i design och utförande jämfört med en traditionell lösning?
  A: Allt byggarbete på skandinaviska vägar kräver extrem noggrannhet och bra design. Användning av FloatRing är inget undantag. Med den traditionella lösningen är justeringsmöjligheterna begränsade till justeringsringarnas olika höjder, vanligtvis 5 cm intervall. Med FloatRing kan höjden upp till översta asfaltytan justeras till millimetern. Där monteringsanvisningar följs kan extra tidsåtgång för korrekt installation beräknas. Det är viktigt att påpeka att installationen av FloatRing endast är en marginell kostnad vid arbete på väg eller i en sump.

  Q: Vad är livslängden för en FloatRing när man tar hänsyn till senare utbyte av slitlager?
  A: Med antagande av gällande standarder och normer för asfaltering kan man beräkna att 3 nya slitlager kan läggas utan fräsning innan om- upprättande av ringförankringen. Det vill säga en varaktighet för den första installationen på 70-80 år, och motsvarande minskade livstidskostnader. Vid fräsning och korrekt montering enligt anvisningarna har inga beräkningar gjorts för en sådan teoretisk begränsning. Vi skriver “50 års förväntad livslängd” så att det harmoniserar med bästa praxis för andra produkter i VA.

  Q: Finns det ritningar av FloatRing som kan användas för ingenjörsarbete?
  A: Kontakta oss direkt så skickar vi CAD-ritningar på ringarna.

  Q: Bör FloatRing endast användas på nyinstallationer?
  A: Nej, den kan även användas för normalt byte/justering av trågramar, för omasfaltering och för djupstabilisering. Separata rutiner har skapats för dessa.

  Q: När ska FloatRing installeras på en ny anläggning?
  A: När nivån börjar närma sig toppnivån minus 30 cm är det dags att planera installationen av FloatRing. Detta är i de flesta fall samtidigt som nivån börjar närma sig toppen av konen. Toppen på FloatRing måste vara minst 12 cm från översta nivån för att få rätt storlek på asfaltskivan, så då beror det på vilken höjd du har på ringen som ska monteras.

  Q: Hur viktig är mängden asfalt, massatyp och packning vid användning av FloatRing?
  A: På en ny anläggning används samma massatyp som beskrivs för de olika lagren (underlag, bindlager, slitlager). För omasfaltering och regelbundet byte/justering rekommenderar vi att använda AGB 11 eller AGB 16 på de nedre lagren. Det är viktigt att packa väl för varje lager (5 cm) för att förhindra att lös asfalt faller ner i bassängen och förhindra sättningar efteråt. På översta lagret (slitlager) används den med beställaren överenskomna massatypen.

  Q: När ska FloatRing monteras i samband med omasfaltering?
  A: Vid eftermontering av FloatRing i väg ska den fräsas/grävas ner minst 18 cm runt bassängen och ca. När man fyller gropen med asfalt är det mycket viktigt att packa väl för varje lager för att undvika sättningar. Vi rekommenderar att detta arbete utförs minst en vecka innan omasfaltering för att ge tid för eventuell efterpackning från trafiken. Om det ska fräsas innan omasfaltering kan trågstommarna förberedas för detta i samband med monteringen.

  Q: Finns det speciella volymförhållanden som är viktiga när man bär eller ersätter slitage runt FloatRing?
  A: Nej. Det förutsätts att noggrannhetskrav efterlevs, men eftersom ingen vill använda mer asfalt eller tid än vad som är nödvändigt är detta något som både beställare och entreprenör kommer att ha strålkastarljuset på. Detta gäller även vid användning av FloatRing. Tänk på att packa i flera lager om mer än 5 cm asfalt läggs.

  Q: Ska FloatRing lyftas upp under återasfaltering?
  A: I grund och botten klarar en FloatRing 3 nya slitlager (utan fräsning emellan) innan detta är en utmaning. Statens vegvesen rekommenderar som bekant inte så många slitlager ovanpå varandra, eftersom det ofta leder till deformation i vägbanan. Om flera lager asfalt har lagts över FloatRing (15 cm eller mer) kan en brunnsram med längre kjol användas. Sådana fall kan lösas i dialog med våra konsulter.

  Q: Vad sägs om att justera FloatRing efteråt (mer asfalt eller vid felaktig installation)?
  A: Detta är förstås ett oönskat extraarbete som kan uppstå när entreprenören gör fel (mått, höjder, mängder etc) på vägsystemet som sådan. Här som på andra håll är det självklart pengar att spara genom att göra rätt första gången. Vid justering i efterhand används samma procedurer som vid installation för första gången.

  Q: Vad sägs om asfalt ner i sumpen vid omasfaltering?
  A: Det finns en generell utmaning med asfalt som faller ner i sumpen om ramen lyfts för högt samtidigt som den inte packas ihop för varje lager (5 cm) ) med asfalt. FloatRings har cirka 10 mm mindre ljusöppning än toppringar, så detta problem blir mindre. I monteringsanvisningen för FloatRing rekommenderar vi användning av vanlig tätning på exakt samma sätt som rekommendationer för traditionella reparationer.

  Q: Hur förhindrar man att FloatRing blir en oönskad tidstjuv på en anläggning där en sektion med x antal tråg på sektionen ska fräsas och asfalteras?
  A: Som i alla projekt: De tidigare åtgärderna, metoderna och produkterna implementeras, desto större kostnadsbesparingar. Optimalt sett ges FloatRing ett tidigt fokus när man diskuterar lösningar för övergripande kostnadsmål. Detta ger bästa förutsägbarhet, planering och logistik. Därför bör FloatRing ingå i anbudsunderlaget och standarderna för högbelastade vägar. Alternativet är tätare underhåll och reparationer under de kommande åren. FloatRing bör därför bedömas och prissättas på samma sätt som andra åtgärder som minskar vägens/bassängens livstidskostnader.

  När FloatRing inte är planerad i projektet men ändå vill användas (resultat av ändringsorder etc.) är detta fullt möjligt. Vi rekommenderar då en genomgång med våra konsulter om det specifika projektet så att installationer bäst kan anpassas till andra anläggningsarbeten i väg/på trottoarer mm.

  Q: Måste man ha en fräs för att montera FloatRing i den befintliga vägen?
  A: Nej, man kan mejsla, såga, gräva mm. Men med en filt går det såklart fortare. Du kan även få en trågfräs med fräshuvud som är anpassad för installation av FloatRing.

 • Videoklipp
  • FloatRing - konceptvideo
  • FloatRing - varför ramar inte kan göras
  • FloatRing - monteringsanvisning Norge
Bildgalleri:

Kurser och webbseminarier

Arstec arrangerar regelbundet kurser och webbseminarier inom de olika områdena. Hör av dig om du vill delta.