Vem betalar för brunnar i vägbanan?

Nivåskillnad mellan brunnar och vägbana skadar både fordon, brunnar och asfaltbeläggningen runt brunnen. Men vem är ansvarig och vem betalar för detta?

02.Mar 2021

Nivåskillnad mellan brunnar och vägbana skadar både fordon, brunnar och asfaltbeläggningen runt brunnen. Det skapar buller och det orsakar trafikstörningar när dessa skador ska repareras. Men vem är ansvarig och vem betalar för detta?

Generellt kan vi säga att stat och kommun äger merparten av vägarna, men att bassängerna är en del av infrastrukturen för vatten och avlopp och därmed tillhör VA-myndigheterna.

Det finns undantag för ägande av tråg; För ytvattenbrunnar kan det vara Statens vegvesen, fylket eller kommunen. Det finns även dragtråg, fjärrvärmetråg och sopschakt ("bosssug") som kan ha andra ägare

Nivåskillnad på väg och brunn

Brunnslock i vägbanan är den synliga delen av vatten- och avloppssystemet. Brunnarna är accesspunkten och på många sätt navet i rörsystemet under oss. Många av brunnar ligger under vägar och det är ofta nivåskillnad mellan vägen och brunnarnas topp.

Det händer av flera anledningar, bland annat på grund av telehiv. Det gör att det blir rörelse i marken när jorden först fryser och sedan tinar. Det är också så att på vintern är temperaturen i brunnarna högre än i marken runt bassängen. Det betyder att det tinar runt bassängen först och sedan i omgivande massor.

Detta gör att brunnarna sjunker och att asfalten, kullerstenen eller annan yta spricker, skadas eller ändrar läge runt bassängen.

Nere i brunnarna blir påfrestningarna från trafiken stora med tiden. Det orsakar sprickor och andra skador när diskbänken sjunker eller rör sig. Telehiv påverkar också detta, men först och främst är det att asfaltbeläggningen slits av tung trafik och att brunnstoppen då utsätts för större påfrestningar. Dessutom kör bulldozrar över bassängen och slår med stor kraft där brunnarna är för hög.

Det kan även finnas läckor i rören i bassängen och det leder till ökat slitage och fler skador på bassängen. Av samma anledning som ovan är det skador på rören som går in i bassängerna. Dessa anslutningspunkter är extra utsatta för skador. Sprickor och sprickor i rören orsakar läckor som påverkar massorna runt bassängerna.

Se animasjonsvideoen som viser hvordan FloatRing fungerer i en veikonstruksjon

FloatRing flyttar trafikbelastningen från brunnen till området runt brunnen

Skadorna på och runt brunnarna ökar i proportion till trafikmängden på vägen där brunnarna ligger. Idag finns det en lösning som börjar få fäste i Skandinavien. Det är en järnring som placeras runt brunnarnas topp och som flyttar trafikbelastningen från brunngodset till området runt brunnan. Produkten heter FloatRing. Det är en norsk produkt som är installerad i nästan tusen brunnar i Norge och Sverige. Resultatet är mycket bra och effekten ökar med tyngden och frekvensen av trafiken, alltså den största effekten där många tunga fordon passerar.

FloatRing gör att livstidskostnaden sjunker avsevärt för varje diskbänk där den är installerad. Att skjuta upp reparationer av brunnar och intilliggande vägar i många år gör att resurser sparas och kan användas till bättre vägar och bättre ledningar i övrigt.

Les mer: Vill du veta mer Floatring? Se produktdetaljer här.

Relaterte artikler:

Illus: Kristiansand är positiv till flytande brunnslock
22 Mar. 2019

Kristiansand är positiv till flytande brunnslock

Efter långa försök och tester har Kristiansands kommun beslutat att bygga tråg som är …

Illus: Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Gategodsgutta är ett nytillskott av företag som ska bidra till förnyelsen av de många …

Illus: Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas
26 Mar. 2018

Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Provningen av viktfördelningsringar för grundläggning av brunnsramar har skapat stort …