Vad är skillnaden mellan tråg med och utan FloatRing™?

En vanlig brunnskonstruktion är byggd så att gatan/vägen är en konstruktionsdel och brunnen med brunnsram är en annan.

14.Jun 2021

Trågstommarna är en del av tråget men påverkas även av frost, telehiv och telelösning i vägbygget. Vägytan närmast rännorna och rännans ramar är därför en svag länk i ett vägbygge. Eftersom relativa rörelser kan uppstå mellan sumpen och vägbygget blir resultatet ofta sprickor, sättningar och andra skador på asfaltytan. Trafikbelastningen leder ofta till ytterligare skador där det är höjdskillnad mellan vägbanan och brunnen.

FloatRing är en viktfördelningsring för tråg.

FloatRing är designad för att överföra trafikbelastningen ut i vägbygget istället för ner till den översta ringen eller konen på bassängen. Den avlastar bassängen från trafikbelastningarna och påverkas inte av relativa rörelser mellan materialen runt bassängen och själva bassängen. Vid användning av FloatRing är rännramen förankrad i asfaltdäcket och följer asfaltdäckets rörelser.

Konventionellt monterade rännramar kommer under våren i telelösningen att få en försvagning av asfaltdäcket närmast tråget. Ofta uppstår skador som förkortar livslängden på asfaltdäcket runt bassängen upp till 10 år. Under samma förhållanden, med FloatRing monterad, har asfaltytan närmast rännramen samma livslängd som resten av vägbanan - i vissa fall ännu längre.

FloatRing lämpar sig bäst där trafikbelastningen är hög.

Off-road är belastningen på bassängen liten, men även på vägar med mindre trafik kan mindre frekventa tunga godstransporter vara ett problem. Det gäller till exempel gågator och torg.

Den största vinsten finns i alla fall på vägar och gator med hög trafiktäthet och tunga transporter. Det är till exempel på gator med tät busstrafik och på kommun-, läns- och Europavägar med många och tunga lastbilar. Det är stor skillnad. På sådana vägar och i sådana gator är asfalten tjockare från början och brunnsrehabilitering blir ett stort ingrepp när det ska göras.

Att spara två eller tre brunnsreparationer mellan varje gång ny asfalt läggs ger stora besparingar. Detta förstärks ytterligare av att det ofta finns flera/många bassänger på samma vägsträcka och att alla dessa bassänger berörs ungefär lika. Det finns med andra ord flera dimensioner för att tjäna färre reparationer. Det ger alltså en lägre livslängdskostnad både för vägen och för bassängen om FloatRing används.

FloatRing kan monteras på befintliga brunnar i väg, gata eller utrymme utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas på befintlig brunnskonstruktion. Så kan du uppnå bra täckningslivslängder på utförda underhållsåtgärder och däckförnyelser och därmed bättre livstidskostnader!

Relaterte artikler:

Illus: Varför är brunnslocken inte i nivå med vägen?
18 Mai. 2021

Varför är brunnslocken inte i nivå med vägen?

Alla trafikanter har märkt det; det stöter och skakar när du kör över en brunn i vägbanan. …

Illus: FloatRing™ minskar skador på rännor i vägbanan
30 Mar. 2021

FloatRing™ minskar skador på rännor i vägbanan

FloatRing fördelar vikten från fordonen i vägbanan till marken runt bassängen och inte som …

Illus: Kristiansand är positiv till flytande brunnslock
22 Mar. 2019

Kristiansand är positiv till flytande brunnslock

Efter långa försök och tester har Kristiansands kommun beslutat att bygga tråg som är …

Illus: Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas
26 Mar. 2018

Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Provningen av viktfördelningsringar för grundläggning av brunnsramar har skapat stort …